Nasze przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z wadami widzenia.

Przedszkole prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne mające na celu kompensowanie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych u każdego dziecka.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W oparciu o przeprowadzoną obserwację pedagogiczną, opinię psychologiczną zawartą w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz diagnozę okulistyczną zatrudnieni nauczyciele – tyflopedagodzy planują i prowadzą pracę opiekuńczo- wychowawczo dydaktyczną oraz rewalidacyjną. Na terenie placówki odbywają się systematyczne konsultacje ze specjalistami: lekarzem okulistą, ortoptystką, logopedą.

Ze względu na zróżnicowane możliwości wzrokowe dzieci a także z uwagi na różne ich cechy charakterologiczne, spowodowane poczuciem ograniczenia sprawności wzrokowej w przedszkolu organizowane są mało liczne grupy pozwalające na bliższy, indywidualny kontakt nauczyciela z dzieckiem, dający mu tym samym poczucie bezpieczeństwa.

Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w poznawaniu ciekawych miejsc na terenie Legnicy takich jak: Teatr, Muzeum, Kino, Biblioteka, Galeria Sztuki. Biorą udział w różnorodnych konkursach zdobywając cenne nagrody. Uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie miasta Legnicy a także w ciekawych wycieczkach krajoznawczych po Dolnym Śląsku. Dużą atrakcją są spotkania z ciekawymi gośćmi zapraszanymi do przedszkola. Od ponad 10 lat na terenie przedszkola organizowane są Koncerty Muzyczne w wykonaniu profesjonalnych muzyków i absolwentów przedszkola będących uczniami Szkoły Muzycznej w Legnicy.

Oferujemy również ciekawą gamę zajęć dodatkowych: Taniec nowoczesny, Język Angielski na dwóch poziomach, Gimnastykę korekcyjną. W przedszkolu organizowane są uroczystości z udziałem członków rodzin takich jak Pasowanie na przedszkolaka, Wspólne kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Uroczyste pożegnanie starszaków.

Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Nauczyciele realizują Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego uwzględniając indywidualne możliwości każdego dziecka.