logo INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE”

Realizacja innowacji pedagogicznej w naszej placówce oparta jest o program autorski „Bezpieczne Przedszkole ”- Agaty Grabysz i Aleksandry Baraniak. Skierowana jest do przedszkolaków, ich rodziców oraz personelu placówki a także instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Przeznaczona do realizacji we wszystkich grupach wiekowych (3-5-latki).  Zaproponowane zadania w programie innowacji pedagogicznej są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci i ściśle powiązane są z treściami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wdrożenie innowacji w życie przedszkola umożliwi zdobywanie przez dzieci nowych wiadomości, umiejętności z zakresu wychowania zdrowotnego i dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Pozytywnie wpłynie na wspomaganie rozwoju dziecka zarówno w sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i społecznej.

Głównym celem innowacji pedagogicznej jest : Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo.

Obejmuje 6 obszarów podstawy programowej :
I. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
II. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
V. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
VI. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
XI. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
XV. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Cele ogólne założone podczas realizacji innowacji:
- Wyposażanie dziecka w niezbędne wiadomości, sprawności i umiejętności z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
- Podnoszenie ogólnej sprawność dzieci;
- Rozwijanie umiejętności przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa;
- Rozwijanie umiejętności do przyswajania wiedzy o tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu;
- Zapoznawanie dzieci z ich środowiskiem;
- Rozwijanie spostrzegawczości oraz orientacji czasowo-przestrzenną;
- Kształtowanie postawy życzliwości wobec innych i odpowiedzialności za własne postępowanie;
- Wyrabianie samodzielności i umiejętności współdziałania oraz przestrzegania przyjętych społecznie i akceptowanych norm postępowania;
- Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się na drogach;

Podczas zajęć stosowane będą metody czynnościowe: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających jak również metody oglądowe: pokaz, wzór i przykład;
Obszar tematyczny zawiera 4 części:

1.ODPOWIEDZIALNY RODZIC
2.WSPÓŁÓPRACA Z INSTYTUCJAMI
3.BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE
4.BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

W realizacji uczestniczy dyrektor Dorota Multan, cała kadra pedagogiczna licząca 9 nauczycielek oraz personel przedszkola. Wybrane osoby odpowiedzialne są za realizacje poszczególnych zadań z danych obszarów tematycznych na terenie przedszkola i poza jego obszarem we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Koordynatorami realizowanej innowacji pedagogicznej w oparciu o program Bezpieczne Przedszkole są nauczycielki: Elżbieta Kuzynków i Joanna Lisowska-Węgrzyn.

Przewidywany czas realizacji innowacji - od 1.09.2014/2015r do 31.06.2016/2017r.